ارزش درمانی گوشت شتر و اثر دارویی مصرف و خوردن گوشت شتر