محصولات متنوع، طبیعی و خالص

محصولات لبنی شتر و دیگر محصولات شتر در حال گسترش بیش از پیش در جهان است.