بستنی شیر شتر

بستنی شیر شتر با دیگر بستنی ها که بطور معمول از شیر گاو تهیه می شود، تفاوتی ندارند. بستنی های معمولی طعم شیرین و طبیعی دارد. اما در مقابل بستنی شیر شتر، دارای طعم شور تری است. بستنی شیر شتر منبع خوبی از ویتامین C با چربی کمتری نسبت دیگر بستنی هاست که از شیر گاو درست می شود.