محصولات لبنی دوغ شتر

دوغ شتر طبیعی با دیگر انواع دوغ ها دارای تفاوت اساسی است. چون دوغ شتر در واقع همان شیر شتر است، و آن را با ترشاندن شیر شتر بدست می آورند. تکته مهم تر آن که، برای تهیه دوغ شتر ارگانیک، شیر شتر بایستی تازه باشد.