پنیر شتر

پنیر شتر تولید بسیار پیچیده ایی را داراست؛ چون ساختار پروتئین در شیر شتر با شیر گاو، بز، گوسفند و دیگر حیوانات تفاوت دارد. به سبب ساختار خاص شیر شتر، ، به طور طبیعی و به راحتی مانند سایر انواع شیر ها، شیر شتر تبدیل به پنیر شتر نمی شود.