سر شیر شتر یا کشک شتر

کشک شتر یا سر شیر شتر یکی دیگر از فرآورده های شیر شتر است. سر شیر یا کشک شتر  که به روش سنتی تهیه می شود. سر شیر یا کشک شتر برخلاف کشک گاو یا گوسفند بدون جوشاندن و قبل از شکل گیری دوغ شتر بدست می آید. سر شیر شتر یا کشک شتر در وافع همان ماده ای که روی شیر شتر بسته می شود. مزه بسیار مطبوعی دارد.