فهرست قیمت و محصولات لبنی

محصولات لبنی شیر شتر، در انواع مختلفی در ایران تولید می شود. لبنیات شیر شتر تنوع شیر گاو را ندارد. دلیل اول آن نوع، خصوصیات، ویژگی ها و ذات شیر شتر است و دلیل دیگر به تولید کم آن در مقیاس بزرگ است.

مسلما با افزایش مصرف و تولید راهکارهایی برای دادن تنوع به محصولات لبنیات شیر شتر داده خواهد شد. کما اینکه چنین امری در صرف تکوین در برخی از کشورهاست.